जोहार मायबाप जोहार Johar Maaybaap Johar | Sant Chokhamela

Advertisement

Share this

जोहार मायबाप जोहार ।
तुमच्या महाराचा मी महार ॥१॥

बहु भुकेला झालों ।
तुमच्या उष्ट्यासाठीं आलों ॥२॥

चोखा ह्मणे पाटी ।
आणिली तुमच्या उष्ट्यासाठीं ॥३॥

– संत चोखामेळा

Advertisement